Sammanfattning av SVENSK STANDARD SS-EN 124

Europastandarden gällande brunnsbetäckningar för trafikområden, EN 124:1994, gäller som svensk standard. Denna standard gäller för betäckningar med en fri öppning till och med 1000 mm, för användning i markytor som kontinuerligt eller sporadiskt trafikeras av fordon eller fotgängare eller utsätts för jämförbara belastningar.

Syftet med denna standard är att fastlägga definitioner, klasser, material, konstruktions- och provningsföreskrifter samt märkning och kvalitetskontroll av betäckningar.

Vilken klass som skall utnyttjas beror på i vilket trafikområde betäckningen skall placeras. Val av klass är konstruktörens ansvar. I tveksamma fall bör den tyngre klassen väljas.

EN 124

EN124, se bild

grupp Klass Belastning Användningsområde
1 A 15 15 kN Trafikområden som enbart kan användas av fotgängare och cyklister.
2 B 125 125 kN Gångvägar, gångtrafikområden och därmed jämförbara områden, bilparkeringar eller parkeringsdäck.
3 C 250 250 kN För betäckningar till dagvattenbrunnar placerade i rännstensområdet, vilket område mätt från kantstenskanten sträcker sig 0,5 m ut i körbanan och 0,2 m in mot gångbanan.
4 D 400 400 kN Körbana (inkl gågata), hårdgjord vägren och parkeringsområden, för alla typer av vägfordon.
5 E 600 600 kN Trafikområde som utsätts för högt hjultryck, såsom hamnar och flygfält.
6 F 900 900 kN Trafikområde som utsätts för särskilt högt hjultryck, såsom trafikflygplatser.

 

EN 124 kräver bland annat:
  • Den fria öppningen i betäckningar för nedstigningsbrunnar skall uppfylla de lokala säkerhetsföreskrifterna. Som regel gäller att öppningen skall vara minst 600 mm i diameter.
  • Spelet mellan de olika delarna i en betäckning får inte överstiga ett visst mått, beroende på den fria öppningens storlek.
  • Betäckningen skall tillverkas på ett sådant sätt att anliggningsytorna passar mot varandra. En stadig och tyst anliggning ska vara säkerställd. Detta kan uppfyllas genom lämpliga åtgärder såsom t ex svarvning av ytorna, dämpande inlägg eller trepunktsuppläggning.
  • Lock eller galler ska ligga trafiksäkert i ramen för att kunna möta de krav som gäller för aktuellt trafikområde. Detta kan ernås genom en låsanordning, en tillräcklig stor vikt per enhetsarea eller en särskild konstruktion.
  • En produkt måste genomgå vissa tester.
  • Produkterna skall kvalitetskontrolleras genom fabrikens tillverkningskontroll samt genom kontroll utförd av certifieringsorgan.
  • Lock, galler och ramar skall märkas med EN 124, tillämplig klass (t ex D400), tillverkarens namn och/eller identifieringsmärke samt tillverkningsställe och slutligen ett märke från certifieringsorgan.

För mer utförlig beskrivning av EN 124 hänvisar vi till SIS.